Iradex FDA Approved No. DR-XY38880
Tobramycin + Dexamethasone
5ml
3mg + 1mg/ml drops
Ipodex FDA Approved No. DRP-442-03
Polymixin + Neomycin + Dexamethasone
5ml
6,000 + 5mg + 1mg/ml, drops
Octacin FDA Approved No. DR-XY35971
Ofloxacin 0.3%
5ml
3mg/ml, drops
Ivisc FDA Approved No. DR-XY36029
Sodium Hyaluronate 0.1%
5ml
1mg/ml, drops
Itearz FDA Approved No. DRP-498-03
Hypromellose 0.3%
10ml
3mg/ml, drops
Iclenz FDA Approved No. DRP-1226-01
Potassium Iodide + Sodium Iodide
10ml
3mg + 3mg/ml, drops
Ipredniz FDA Approved No. DRP-804-02
Prednisolone Acetate 1%
5ml
10mg/ml, drops
Iclear FDA Approved No. DRP-623-02
Pheniramine Maleate + Naphazoline HC1
10ml
3mg/250mcg/ml, drops